Клима

Општина Ириг се налази у умерено континенталном климату, који се одликује топлим и сувим летима, прохладним зимама и јасно израженим прелазним годишњим добима. Јесен је топлија од пролећа. Средња годишња температура ваздуха је 10,60С. Према напред наведеним подацима закључује се да је најтоплији месец у години август са температуром од 21,0C, најхладнији месец у години на читавој територији општине Ириг је јануар са уједначеном температуром ваздуха од –0,80С. Средње месечне температуре ваздуха у току зимских месеци не прелазе +20С те као такве омогућавају задржавање снежног покривача па самим тим и одвијање различитих спортских и рекреативних активности на снегу.

Према годишњем току температуре може се закључити да главна туристичка сезона траје од маја до почетка октобра, када су могуће све активности на отвореном простору.