Преузмите свој бесплатан ваучер од 5.000,00 динара и проведите Ваш одмор у Општини Ириг


И током 2018. године искористите прилику и пријавите се за добијање Ваучера Републике Србије у износу од 5.000,00 динара за субвенционисани одмор у Србији.


Termal-13-.jpg

ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ВАУЧЕР РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

 • Ваучер за субвенционисани одмор у Србији се може користити на следећи начин;
 • Ваучером се могу платити искључиво услуге смештајха, а не исхрана, пиће, здравствене и друге услуге, боравишна такса и слично;
 • Ваучер се може користити искључиво у угостиељским објектима изван места пребивалишта корисника ваучера;
 • Ваучер се може користити искључиво за смештај у трајању од најмање 5 ноћи;
 • Ваучер може покрити максималан износ за смештај у вредности од 5.000,00 динара. Уколико је износ рачуна за смештај већи, корисник је дужан да остатак суме исплати из сопствених стедстава. Уколико је изниос рачуна за смештај мањи, ваучер покрива цео износ, а разлика до 5.000,00 динара се не може накнадно искотистити;
 • Ваучер се може искоростити закључно са 20.11.2018. године.

 

Ко може добити ВАУЧЕРЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ?

Могућност добијања ваучера имају:

 1. корисници права на пензију;
 2. незапослена лица из евиденције Националне службе за запошљавање и друга лица на евиденцији Националне службе за запошљавање (корисници посебне новчане накнаде и привремене накнаде);
 3. корисниоци права на додатак за помоћ и негу другог лица, који то право остварује ускладу са законом којим се уређује социјална заштита;
 4. корисници права на додатак за помоћ и негу лица, који то право остварују у складу са законом којим се уређује пензијско и инвалидско осигурање;
 5. радно ангажована лица са примањима, која не прелазе од 60.000,00 динара месечно;
 6. ратни војни инвалиди и цивилни инвалиди рата са проимањима, која не прелазе износ 60.000,00 динара месечно;
 7. корисници права на накнаду на породичну инвалиднину по палом борцу;
 8. носиоци активног породичног пољопривредног газдинства који су се изјаснили да се бави искључиво пољопривредом, уписани у Регистар пољоприврених газдинства у складу са Законом о пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник РС, број 41/09 и 10/13).

 

Kако добити ваучер?

До ваучера можете доћи врло лако! Пре свега морате извршити резервацију смештаја и попунити Пријаву.

Попуњена Пријава, са потребном документацијом, подноси се преко шалтера ЈП “Пошта Србије“, на територији целе Републике Србије.

Пријаву треба попуњавати ручно, читко, штампаним словима и потписати је својеручно.

Уз Пријаву потенцијални корисник ваучера обавезно прилаже:

 • – фотокопију личне карте
 • – потврду угоститеља да је извршена резервација смештаја на његово име.

Kао потврда о резервацији прихватаће се и потврда која је послата електронским путем, као е-маил или скениран документ, који је оверен и потписан. Потврда треба да садржи број потврде и период резервације, као и име и презиме лица на кога гласи.

 

Уз Пријаву се обавезно подноси и следећи доказ:

 1. За пензионере: последњи пензиони чек или копија решења о оствареној пензији, односно други оригинални документ (оверени извод, потврда и сл.) који издаје банка, а који потврђује новчани прилив по основу оствареног права на пензију;
 2. За незапослене, односно кориснике посебне новчане накнаде и привремене накнаде: фотокопија уверења Националне службе за запошљавање о пријави на евиденцију лица која траже запослење – за незапослена лица из евиденције Националне службе за запошљавање, односно фотокопија уверења/потврде Националне службе за запошљавање за кориснике посебне новчане накнаде и привремене накнаде;
 3. За кориснике права на додатак за помоћ и негу другог лица, који то право остварују у складу са законом којим се уређује социјална заштита: фотокопија решења или уверења, којим се доказује остваривање права на додатак за помоћ и негу другог лица, односно права на увећани додатак за помоћ и негу другог лица издато од стране центра за социјални рад, Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Покрајинског секретаријата за здравство, социјалну политику и демографију и Секретаријата за социјалну заштиту;
 4. За кориснике права на додатак за помоћ и негу другог лица који то право остварују у складу са законом којим се уређује пензијско и инвалидско осигурање: фотокопија решења или уверења, којим се доказује остваривање права на новчану надокнаду за помоћ и негу другог лица, издато од стране Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање;
 5. За радно ангажована лица чија примања не прелазе износ од 60.000 динара месечно: оригинал потврде о запослењу и оствареној заради исплаћеној у месецу који претходи месецу у коме се подноси пријава, коју издаје послодавац;
 6. За ратне војне инвалиде и цивилне инвалиде рата чија примања не прелазе износ од 60.000 динара месечно: фотокопија решења или уверења о признатом својству ратног војног инвалида или цивилног инвалида рата које издаје надлежни орган, са примањима која не прелазе износ од 60.000 динара месечно (за примања у месецу који претходи месецу у коме се подноси пријава);
 7. За кориснике права на накнаду на породичну инвалиднину по палом борцу: фотокопија решења или уверења о признатом праву на инвалиднину по палом борцу које издаје надлежни орган;
 8. За носиоце активног породичног пољопривредног газдинства који се изјаснио да се бави искључиво пољопривредом: фотокопија потврде о активном статусу породичног пољопривредног газдинства из Регистра пољопривредних газдинстава у складу са Законом о пољопривреди и руралном развоју.

 

Попуњена Пријава, са потребном документацијом, искључиво се подноси преко шалтера ЈП “Пошта Србије“, на територији целе Републике Србије.

Пријаве грађана ЈП “Пошта Србије“ ће примати закључно са 15.10.2018. године.

Пријављеним лицима, која су стекла право на ваучер, Министарство, преко, ЈП “Пошта Србије“, доставља ваучере, лично на адресу, путем препоручене пошиљке.

Ваучер ће, поред основних елемената, садржати одштампане податке о кориснику ваучера (име презиме, адреса, ЈМБГ). Ваучер може користити само лице на чије име ваучер гласи.

Kорисник ваучером може плаћати само услугу смештаја.